ArtFULL Wednesdays


ArtFULL Wednesday: Short Story Study

September 5, 2018
12:00 PM - 1:00 PMArtFULL Wednesday: Food For Thought: Cuba

September 12, 2018
12:00 PM - 1:00 PMArtFULL Wednesday: Food for Thought: Puerto Rico

October 10, 2018
12:00 PM - 1:00 PMArtFULL Wednesday: Short Story Study

October 24, 2018
12:00 PM - 1:00 PM


ArtFULL Wednesday: Short Story Study

November 7, 2018
12:00 PM - 1:00 PM


ArtFULL Wednesday: Food for Thought: Brazil

November 14, 2018
12:00 PM - 1:00 PM